Har du en ide til et godt utviklings-prosjekt?

Ta kontakt med oss

Rolf
Mobil:
95 05 96 48
Epost:
rolf@flakstad-utvikling.no

 

 

Oversikt over igangsatte utviklingsprosjekt
  • Fra sesongarbeider til Flakstadfjæring.
  • SMB-utvikling
  • Hent verdiene hjem
  • Næringspark Ramberg Havn
  • Næringsvennlig kommune
  • Feltstasjon for forskning
  • Reiselivsstrategi “Flakstad mot 2020”
  • Nye markeder fiskeri
  • Forstudie boligsituasjonen
  • Mulighetsstudie reiseliv
Utvikle

Utviklingsprosjekter

Flakstad Utvikling AS skal være offensiv i arbeidet med å identifisere og utvikle gode prosjektidéer og prosjekteiere. Dette betyr at vi skal igangsette forstudier og forprosjekter som er nødvendig for å få til vekst og nyskapning i omstillingsarbeidet. Listen til venstre gir en oversikt over de ulike utviklingsprosjektene vi har igangsatt i omstillingsarbeidet, mens du nedenfor får mer utfyllende informasjon om hvert prosjekt.

Ta kontakt med oss om du går med noen tanker om utvikling av Flakstad!

Fra sesongarbeider til Flakstadfjæring

Invitasjon til samarbeid om rekruttering

Vil samarbeid på tvers av næringer kunne legge til rette for flere helårlige arbeidsplasser, og for at sesongarbeidere kan velge å bosette seg i Flakstad permanent? Det er blant spørsmålene man ønsker å finne svar på i et nytt prosjekt initiert av Flakstad Utvikling.

”Fra sesongarbeider til Flakstadfjæring” er tittelen på prosjektet som har fått støtte fra Innovasjon Norge og Flakstad Utvikling. Prosjektet skal se på mulighetene for å koordinere sesongarbeidere på tvers av næringer og bedrifter for å kunne tilby lengre arbeidsforhold og muligheter for en permanent etablering i Flakstad. En rekke bedrifter, spesielt innen fiskeri og reiseliv benytter i dag sesongarbeidere for kortere eller lengre perioder av året. Også andre næringer kan ha behov for ekstra hender i perioder. Ved å samarbeide om en målrettet rekruttering og koordinering av sesongarbeidskraft er målet å legge til rette for at flere kan tilbys helårlig arbeid og muligheter for å bosette seg i Flakstad, og samtidig sikre bedriftene stabil tilgang på kvalifisert arbeidskraft lokalt.  Prosjektet skal undersøke interessen og mulighetene for å inngå i et slikt samarbeid blant næringsaktørene i Flakstad, kartlegge kompetansebehov og tilgang på arbeidskraft, og hva som skal til for at sesongarbeidere skal ønske å slå seg ned i kommunen. Flakstad kommune er prosjektansvarlig, mens SALT vil lede gjennomføringen av prosjektet. Det vil bli tatt kontakt med aktuelle bedrifter i tiden fremover for å sondere interessen for å ta del i prosjektet.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Hilde Rødås Johnsen, SALT
hilde@salt.nu – tlf. 996 43 335

SMB-utvikling

Flakstad Utvikling AS startet mars 2014 et tilbud spesielt rettet mot de små- og mellomstore bedriftene i Flakstad, SMB-Utvikling. SMB-Utvikling skal bidra til vekst og flere arbeidsplasser lokalt i små- og mellomstore bedrifter (SMB) i omstillingsområdet ved å støtte bedrifter å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter. Med støtte fra eksterne konsulenter gjennomføres en kartlegging av hvilke virksomheter i kommunen som har potensial for økt vekst og lønnsomhet – og vilje til å gjøre det som skal til.

Dette er pågående arbeid, men har du spørsmål kan du ta kontakt med Rolf.

Hent verdiene hjem

Dette er en jobb som tar sikte på å øke verdiskapningen i fiskerisektoren og å sørge for at en større del av verdiene fra lokal fisk havner i lokale lommer. Dette er en jobb som kommer til å bli delt i flere deler og som kommer til å bli paraply for mange prosjekter fremover. Rent konkret er det på vinteren 2014 igangsatt en forstudie som skal kartlegge hvilke muligheter man har for å øke verdiskapningen innenfor denne sektoren ved å endre måten man organiserer seg i verdikjeden. Det vil også bli tatt initiativ til å etablere et bredt samarbeidsforum eller et samtaleforum innenfor næringen som skal gi rom for økt samarbeid og samhandling, samt en koordinering av lokale initiativ, slik at de gir effekt for en større gruppe. Den første forstudien innenfor dette feltet skal ferdigstilles på vårparten i 2014.

Ta kontakt med Rolf om du er interessert.

Næringspark Ramberg Havn

I løpet av 2013 ble det gjort en jobb som avklarte reguleringsforhold og grunnforhold i det planlagte industriområdet i Ramberg Havn. Kommunen er i gang med å legge opp nødvendig infrastruktur (strøm, vann, tele, etc.) til havneområdet slik at spaden for de første utviklingsprosjektene kan komme i gang så snart bedriftenes planlegging er klar. Flakstad Utvikling tar imot henvendelser på konkrete prosjekter og vil være i stand til å støtte planleggingsprosjekter med tanke på etablering i Ramberg Havn.

Ta kontakt med enten Rolf eller Rolf om du er interessert.

Næringsvennlig kommune

Dette er et prosjekt gjennomført i regi av Flakstad kommune, men med delfinansiering fra Innovasjon Norge og Flakstad Utvikling. Prosjektet har som mål å avdekke på hvilke områder kommunens servicenivå i forhold til det lokale næringslivet kan forbedres. Prosjektet skal avsluttes våren 2014 og det skal samtidig vurderes om man skal gå i gang med en ny fase i dette arbeidet, med tanke på å realisere en del av potensialet for forbedring. Dette vil det bli tatt stilling til i løpet av 2014.

Ta kontakt med Nærings- og utviklingssjef i kommunen Kurt Atle om du har noen spørsmål.

Feltstasjon for forskning

Det ble i januar og februar 2014 gjort en forstudie for å sjekke om det er behov for en feltstasjon for forskning i Lofoten. Dette betyr et sted som forskere kan ha som base når de er på forskningsoppdrag i Lofoten. Her kan de bo, ha kontorplass, ha laboratoriefasiliteter og lagringsplass for utstyr. Lokalt i Flakstad er det mange som mener at behovet må være opplagt for en slik feltstasjon. Forstudien ble gjennomført for å sjekke mot relevante forskningsinstitusjoner om de opplever et slikt behov, og om de vil bruke tilbudet om det eventuelt blir etablert. Resultatet av studien var meget oppløftende og gir grunn for å starte forarbeidet med en etablering. Rapporten ligger til høyre på denne siden. Neste fase i denne jobben vil trolig komme i gang før sommeren 2014.

Ta kontakt med Rolf om du er interessert.

Reiselivsstrategi: «Flakstad mot 2020»

«Flakstad mot 2020» er reiselivsstrategien for kommunen. Reiselivsstrategien er et styringsverktøy for utviklingen, samtidig som den gir rom for at forutsetninger kan endre seg over tid. Det er definert fire innsatsområder som representerer hvor trykket skal legges for å nå målene og for å sikre en ønsket utvikling frem mot 2020.
1) Styrke samarbeidet
2) Øke kompetansenivået
3) Øke tilgjengeligheten på tilbudet
4) Utvikle en helhetlig portefølje av aktiviteter og opplevelser

Ansvarlig person hos Flakstad Utvikling er Rolf. Du finner fullstendig rapport i kolonnen til høyre.

Nye markeder fiskeri

Her ble det i 2013 gjort en jobb for undersøke om det vil være mulig å sende fisk fra Lofoten til andre markeder enn de som tradisjonelt tar imot denne fisken. Undersøkelsen viste at markedet er til stede, og at kundene ønsker sjømat fra Lofoten. Men det er behov for å få frem en del andre produkter, samt å organisere seg litt annerledes for å nå ut til disse markedene. Prosjektet «Hent verdiene hjem» er å betrakte som svar på funnene fra denne undersøkelsen. Rapporten fra denne undersøkelsen kan leses her. Det er i tillegg igangsatt ett prosjekt med sikte på å få til kommersialisering av sjøpølse i Flakstad. Sjøpølse er et svært høyt verdsatt produkt spesielt i Asia. Prosjektrapport kan lastes ned fra kolonnen til høyre.

Ta kontakt med Rolf om du er interessert.

Forstudie boligsituasjon

Det ble tidlig i 2013 gjort en forstudie for å peke på en del problemområder og mulige løsninger innenfor boligsektoren i Flakstad. Denne avdekket at boligmarkedet i Flakstad er det man i Husbankens terminologi vil kalle dysfunksjonelt. Det vil si at det har vært inne i en vedvarende nedadgående spiral, som er blitt forsterket av feilslåtte politiske tiltak. Et dysfunksjonelt boligmarked er meget negativt for bosetting og sysselsetting i en kommune, men er ikke noe uløselig problem. Rapporten fra studien er tilgjengelig her og peker på tiltak som vil avhjelpe situasjonen. Erfaringer tilsier at straks man klarer å iverksette gode mottiltak, vil boligmarkedet ganske raskt vende tilbake til normalsituasjon. Flakstad kommune gjennomfører på vinteren 2014 en forstudie for etablering av en Boligpolitisk handlingsplan. Dette er et sentralt virkemiddel for å rette på markedsproblemene og var et sentralt råd fra den første forstudien. Det vil bli definert flere tiltak innenfor denne sektoren i løpet av 2014.

Ta kontakt med Rolf om du er interessert.

Mulighetsstudie Reiseliv

I perioden januar – april 2013 gjennomførte Flakstad Utvikling sammen med Berit Laastad i Essensi en situasjonsanalyse av reiselivsnæringen i Flakstad. Utover å kartlegge det lokale reiselivsnæringen ble det gitt anbefalinger til videre utviklingsmuligheter. Mulighetsstudiet kan sees på som et forarbeid til Reiselivsstrategien.

Ansvarlig person hos Flakstad Utvikling er Rolf. Du finner fullstendig rapport i kolonnen til høyre.