Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på
Rolf
Mobil:
950 59 648
Epost:
rolf@flakstad-utvikling.no
Sol

Starte bedrift i Flakstad

Går du med et ønske om å etablere din egen bedrift kan du få veiledning fra Flakstad Utvikling. Vi er behjelpelige uavhengig om du det kun er en ide som surrer i hodet ditt eller om du har definert ferdige planer allerede. Vi veileder deg videre i prosessen.

Nedenfor kan du lese om våre tjenester:

  • Rådgivning
  • Støtteordninger
  • Kompetanseheving
Rådgivning

Hos Flakstad Utvikling kan du få veiledning tilpasset etablering av din bedrift – vi fungerer som sparringspartnere og som rådgivere. Ta gjerne kontakt for en samtale – vi kan hjelpe deg med veiledning i forbindelse med:

  • Etablererbistand
  • Kvalitetssjekk av forretningside
  • Forretningsplanutvikling
  • Selskapsform og registrering av selskap
  • Markedsanalyser/planer
  • Budsjettering
  • Oversikt over tilskudd- og låneordninger
  • Styrearbeid
  • Økonomistyring
  • Finansiell rådgivning
  • Prosjektvurdering
  • Nettverksbygging
  • Generell informasjon tilknyttet næringsvirksomhet og drift
  • Samtalepartner
Støtteordninger

Tilskudd fra Flakstad Utvikling
Flakstad Utvikling kan støtte aktiviteter, prosjekter eller lignende som skal hjelpe nystartede bedrifter å etablere seg, eller som skal hjelpe etablerte bedrifter til å vokse eller forbedre seg. Pengene kan ikke brukes til investeringer i faste aktiva, til rene driftsutgifter eller tilsvarende. “Omstillingsmidlene kan primært nyttes til utviklingsprosjekter i en tidlig fase og være et supplement til ordinære virkemidler”. Med ordinære virkemidler menes her støtte til investering, som normalt gis av Innovasjon Norge eller direkte fra fylket eller departement.

Ønsker du å søke støtte må du fylle ut søknadsskjema og prosjektplan som du finner til høyre på denne siden.

Er du i stuss om ditt prosjekt kan støttes innenfor vilkårene gitt for Flakstad Utvikling eller ønsker hjelp med søknaden, kan du ta kontakt med oss eller komme innom kontoret.

Flakstad Næringsfond
Kommunens næringsfond skal brukes til å nå de mål som er fastsatt for næringsutvikling i kommuneplanen og andre kommunale planer. Fondet skal nyttes til å støtte tiltak som kan utvikle bedrifter i Flakstad og skape nye arbeidsplasser som bidrar til vekst og bosetting i kommunen.

Ønsker du å søke støtte må du fylle ut søknadsskjema som du finner på kommunens hjemmeside.

Innovasjon Norge
Formålet til Innovasjon Norge er at de ved hjelp av innovasjon, internasjonalisering og profilering, skal bidra til å skape lønnsomme bedrifter av regionale og lokale ressurser og fortrinn. Innovasjon Norge har et eget tilskudd direkte rettet mot nyetablerere. Etablerertilskudd er et tilbud til gründerbedrifter med tydelige vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe nytt. Tilskuddet skal bidra til gjennomføring av nødvendige tiltak i en tidlig oppstartsfase. Du kan lese mer om det her.

Vi er gjerne behjelpelige med navigasjon i Innovasjon Norge-systemet og i din kommunikasjon med dem.

Kompetanseheving

Kompetanse er etablert som et av fem måleparametre for omstillingsarbeidet i Handlingsplanen for 2014:
Jobben i Flakstad Utvikling skal i minst mulig grad være knyttet opp mot enkeltindivider i selskapets styre eller administrasjon. Det er derfor svært viktig at man jobber for å tilføre lokalsamfunnet ny kunnskap og kompetanse som gjør at arbeidet med fornyelse, foryngelse og styrking av det lokale næringslivet vil fortsette også etter at omstillingsprogrammet er sluttført. Dette bør gjøres både ved gjennomføring av relevante kompetansegivende kurs, men også ved oppfølging av lokale prosjektledere og prosjektledere for å styrke deres kompetanse innenfor området prosjektledelse. God organisering og planlegging er ofte blant de viktigste suksesskriteriene for at man skal lykkes med nye prosjekter, uavhengig av størrelse og prislapp. Fokus innenfor dette området må også være å tilføre næringslivet bransjespesifikk kompetanse som de trenger for fornyelse. I tillegg bør det prioriteres opplæring og informasjon om lokale næringsmuligheter og yrkesvalg for den oppvoksende generasjon.

PLP – Prosjektlederprosessen
Innovasjon Norge tilbyr PLP-kurs til omstillingsledelsen og ansvarlige for enkeltprosjekter i omstillingsområder. Alle prosjekter som mottar omstillingsmidler, skal styres etter PLP-metodikken og benytte den organiseringen og det begrepsapparatet som følger med. To-dagers kurset PLP Utviklingsevne vil være aktuelt å kjøre med prosjektleder og kommuneadministrasjonen som målgruppe.

Du kan lære mer om PLP ved å laset ned brosjyren i menyen til høyre.

Kurs og konferanse
Dersom det er et relevant kurs eller en relevant konferanse du ønsker å delta på, kan Flakstad Utvikling være behjelpelig med delfinansiering av deltageravgiften. Ta kontakt og vi tar en prat!