Samarbeidspartnere

Flakstad Utvikling er et selskap som er avhengig av en rekke aktører for å nå sine mål.
De mest sentrale av disse er (listen innebærer ingen rangering):

Flakstad kommune – ved kommunestyret

Kommunen er eier av omstillingsprogrammet, og vedtar strategi, satsingsområder og handlingsplan for omstillingsprogrammet. Kommunen bevilger også 25% av omstillingsmidlene hvert år, og er en sentral premissleverandør og sparringspartner på andre områder. Kommunen er representert i styret i Flakstad Utvikling både ved en representant fra administrasjonen (Rådmann Erling Sandnes) og ved en representant fra kommunestyret (Einar Benjaminsen).

Nordland fylkeskommune

Fylket er den instansen som forvalter omstillingsmidler for kommunal- og regionaldepartementet. Fylket har en sentral kontrollfunksjon i forhold til om omstillingsmidlene blir benyttet i forhold til formåle og avtaleverk. Ved sin deltagelse i omstilling i andre kommuner tidligere besitter fylket sentral kompetanse på omstillingsområdet og er derfor en viktig samtalepart og premissleverandør for styret og administrasjonen i Flakstad Utvikling. Fylket er representert ved en observatør (Terje Gustavsen) i styret i Flakstad Utvikling.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er fylkeskommunens forlengede arm inn i den kommersielle sfære, og deltar i omstillingsprogrammet som rådgiver for å kvalitetssikre gjennomføringen av omstillingen. De skal sikre at prosjekter blir gjennomført på en betryggende måte, slik at de oppnår målbare resultater, samt at resultatene blir målt og evaluert. De bidrar  også med kompetanse på hvilke områder det finnes ordinære midler tilgjengelig for gjennomføring av prosjekter som diskuteres i Flakstad Utvikling. Innovasjon Norge er representert med en observatør (Trond Erik Dekko Andersen) i styret i Flakstad Utvikling.

Næringslivet i Flakstad

Næringslivet i Flakstad er en viktig og sentral premissleverandør for jobben med omstilling og næringsutvikling i kommunen. Denne jobben kan kun gjøres når næringsaktører er involvert og engasjerte i prosjektene.

Befolkningen i Flakstad kommune

Til syvende og sist er det befolkningen i kommunen som eier dette arbeidet, som skal dra nytte av den jobben som gjøres og høste fruktene av den i fremtiden. For å lykkes må Flakstad Utvikling spille på lag med kommunens befolkning, høre på deres innspill, og skape entusiasme for den jobben som gjøres. Befolkningens rolle i denne jobben er å være optimistiske, entusiastiske og vågale i forhold til de prosjekter som gjennomføres i regi av Flakstad Utvikling og de endringer dette medfører i lokalsamfunnet.