Om selskapet

Grunnet vedvarende negativ utvikling, spesielt innen fiskeri, fikk Flakstad kommune i 2011 omstillingsstatus fra Nordland fylkeskommune. Andre demografiske og næringsmessige utviklingstrekk viser også negative prognoser for de kommende år. Spesielt gjelder dette at mange unge voksne flytter fra kommunen, samtidig som deler av næringslivet sliter med rekruttering og tilgang på kompetent arbeidskraft.

Utvikling i fokus

Med denne bakgrunn ble Flakstad Utvikling AS stiftet i mai 2012. Selskapet skal bistå i oppgaven med å revitalisere og videreutvikle næringslivet i kommunen, og få til den nødvendige omstilling og knoppskyting.

Selskapet har følgende aksjonærsammensetning:
Flakstad næringsforum: 51%
Flakstad kommune: 24%
Flakstad Fiskarlag: 10%
Norges Kystfiskarlag: 10%
UL Lysbøen: 5%

Flakstad Utvikling sin hovedoppgave er å videreutvikle det kommunen allerede er gode på, samt å hjelpe nye deler av kommunens næringsliv til å vokse og utvikle seg.

Viktige satsingsområder

Som en tradisjonsrik fiskerikommune er kommunen avhengig av fiskeri og det som skjer med fisken på havet og på land. Når fiskeriene de seneste tiårene har vært i sterk endring, har dette påvirket næringsgrunnlaget i kommunen i betydelig grad. Flakstad Utvikling sin rolle blir å få til den nødvendige nytenkning og nyskaping innenfor denne næringen til at den fortsetter å fylle sin rolle som en av kommunens næringsmessige drivkrefter. Fiskeri, marin industri og havbruk er derfor et høyt prioritert innsatsområde for Flakstad Utvikling.

Flakstad kommune trenger også annet næringsliv som kan bidra til å gjøre kommunens økonomi mindre sårbar i perioder hvor fiske og havbruk er mindre lønnsomt. Flakstad Utvikling skal derfor i tillegg jobbe med å utvikle andre næringer, som for eksempel reiseliv, teknisk service, etc, hvor kommunen har et betydelig potensial.

Videre skal Flakstad Utvikling sammen med Flakstad kommune bidra til en stopp i den negative befolkningsutviklingen. Sammen med kommunen vil selskapet derfor ha fokus på å få til prosjekter eller tiltak som har stor betydning for befolkningsutviklingen i kommunen, i tillegg til den effekten det har på kommunens næringsliv.

Økonomi

Flakstad Utvikling finansieres gjennom omstillingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene forvaltes av Nordland fylkeskommune, som derfor har en sentral observatørrolle i Flakstad Utvikling. Selskapet tilføres tre millioner kroner året i tre år, forutsatt at Flakstad kommune forplikter seg til å bruke en million kroner på omstillingsarbeidet i året i samme periode. Programmet er vedtatt med en opsjon eller mulighet for at det forlenges med ytterligere tre år. Dette avhenger av at omstillingen gjennomføres som forutsatt og at arbeidet når en del av de sentrale målsetningens som settes for arbeidet.