Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på
Rolf
Mobil:
950 59 648
Epost:
rolf@flakstad-utvikling.no
Nordlys

Drive bedrift i Flakstad

Flakstad kommune er en kystkommune, med et næringsliv som sentrerer rundt dette. Flakstad Utvikling ønsker å bidra til at bedriftene i vår kommune skal få gode vekstvilkår, mulighet til å utvikle seg og være en del av et bærekraftig næringsliv.

Dersom bedriften deres står overfor valg i forbindelse med videre utvikling av bedriften, endringer i driftsvilkårene, behov for nye næringslokaler eller andre utfordringer vil vi gjerne bidra med veiledning videre i prosessen.

Ta kontakt med oss så kommer vi gjerne på et bedriftsbesøk.

Nedenfor kan du lese om våre tjenester:

  • Rådgivning
  • Støtteordninger
  • Kompetanseheving
Rådgivning

Hos Flakstad Utvikling kan du få veiledning tilpasset din bedrift – vi fungerer som sparringspartnere og som rådgivere. Ta gjerne kontakt for en samtale eller for et bedriftsbesøk. Vi kan hjelpe deg med veiledning i forbindelse med:

  • Forretningsplanutvikling
  • Markedsanalyser/planer
  • Budsjettering
  • Oversikt over tilskudd- og låneordninger
  • Styrearbeid
  • Økonomistyring
  • Finansiell rådgivning
  • Prosjektvurdering
  • Nettverksbygging
  • Generell informasjon tilknyttet næringsvirksomhet og drift
  • Samtalepartner
Støtteordninger

Tilskudd fra Flakstad Utvikling
Flakstad Utvikling kan støtte aktiviteter, prosjekter eller lignende som skal hjelpe nystartede bedrifter å etablere seg, eller som skal hjelpe etablerte bedrifter til å vokse eller forbedre seg. Pengene kan ikke brukes til investeringer i faste aktiva, til rene driftsutgifter eller tilsvarende. “Omstillingsmidlene kan primært nyttes til utviklingsprosjekter i en tidlig fase og være et supplement til ordinære virkemidler”. Med ordinære virkemidler menes her støtte til investering, som normalt gis av Innovasjon Norge eller direkte fra fylket eller departement.

Ønsker du å søke støtte må du fylle ut søknadsskjema og prosjektplan som du finner til høyre på denne siden.

Er du i stuss om ditt prosjekt kan støttes innenfor vilkårene gitt for Flakstad Utvikling eller ønsker hjelp med søknaden, kan du ta kontakt med oss eller komme innom kontoret.

Flakstad Næringsfond
Kommunens næringsfond skal brukes til å nå de mål som er fastsatt for næringsutvikling i kommuneplanen og andre kommunale planer. Fondet skal nyttes til å støtte tiltak som kan utvikle bedrifter i Flakstad og skape nye arbeidsplasser som bidrar til vekst og bosetting i kommunen.
Ønsker du å søke støtte må du fylle ut søknadsskjema som ligger på kommunes hjemmeside.

Innovasjon Norge
Formålet til Innovasjon Norge er at de ved hjelp av innovasjon, internasjonalisering og profilering, skal bidra til å skape lønnsomme bedrifter av regionale og lokale ressurser og fortrinn. De tilbyr muligheten for å søke om bedriftsutviklingsmidler til utviklingsprosjekter i bedriftene. Prosjektet du søker om støtte til må da på sikt bidra til å styke lønnsomheten i bedriften, samtidig som det skal være nytt for bedriften og helst nyskapende i en større sammenheng. Innovasjon Norge kan støtte en prosentandel av investeringskostnadene. Les mer her.

Vi er gjerne behjelpelige med navigasjon i Innovasjon Norge-systemet og i din kommunikasjon med dem.

Kompetanseheving

Kompetanse er etablert som et av fem måleparametre for omstillingsarbeidet i Handlingsplanen for 2014:
Jobben i Flakstad Utvikling skal i minst mulig grad være knyttet opp mot enkeltindivider i selskapets styre eller administrasjon. Det er derfor svært viktig at man jobber for å tilføre lokalsamfunnet ny kunnskap og kompetanse som gjør at arbeidet med fornyelse, foryngelse og styrking av det lokale næringslivet vil fortsette også etter at omstillingsprogrammet er sluttført. Dette bør gjøres både ved gjennomføring av relevante kompetansegivende kurs, men også ved oppfølging av lokale prosjektledere og prosjektledere for å styrke deres kompetanse innenfor området prosjektledelse. God organisering og planlegging er ofte blant de viktigste suksesskriteriene for at man skal lykkes med nye prosjekter, uavhengig av størrelse og prislapp. Fokus innenfor dette området må også være å tilføre næringslivet bransjespesifikk kompetanse som de trenger for fornyelse. I tillegg bør det prioriteres opplæring og informasjon om lokale næringsmuligheter og yrkesvalg for den oppvoksende generasjon.

SMB-utvikling
Flakstad Utvikling AS satt i gang i mars 2014 et tilbud spesielt rettet mot de små- og mellomstore bedriftene i Flakstad, SMB-Utvikling. SMB-Utvikling skal bidra til vekst og flere arbeidsplasser lokalt i små- og mellomstore bedrifter (SMB) i omstillingsområdet ved å støtte bedrifter å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter. Med støtte fra eksterne konsulenter gjennomføres en kartlegging av hvilke virksomheter i kommunen som har potensial for økt vekst og lønnsomhet – og vilje til å gjøre det som skal til. Dette er pågående arbeid, men har du spørsmål kan du ta kontakt med Rolf.

PLP – Prosjektlederprosessen
Innovasjon Norge tilbyr PLP-kurs til omstillingsledelsen og ansvarlige for enkeltprosjekter i omstillingsområder. Alle prosjekter som mottar omstillingsmidler, skal styres etter PLP-metodikken og benytte den organiseringen og det begrepsapparatet som følger med. To-dagers kurset PLP Utviklingsevne vil være aktuelt å kjøre med prosjektleder og kommuneadministrasjonen som målgruppe.

Du kan lære mer om PLP ved å laset ned brosjyren i menyen til høyre.

Kurs og konferanse
Dersom det er et relevant kurs eller en relevant konferanse du ønsker å delta på, kan Flakstad Utvikling være behjelpelig med delfinansiering av deltageravgiften. Ta kontakt og vi tar en prat!